"Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz."  

 

Piknik rodzinny połączony z rodzinnym rajdem „Rowerem po Zdrowie”

 

12 czerwca 2016 roku (niedziela)


 

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU
„ROWEREM PO ZDROWIE”

 

I.                    Cel rajdu

        Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku
w gronie rodzinnym,

        Propagowanie turystyki rowerowej na terenie gminy Korczyna,

        Integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację,

        Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,

        Propagowanie zasad ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.

       Realizacja działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwych kierowców.

           Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem po Zdrowie” jest imprezą turystyczno- rekreacyjną, mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wśród społeczności lokalnej i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez całe rodziny.

 Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego i ścigania się na trasie rajdu.

 

II.            Nazwa imprezy i termin

 

Piknik rodzinny połączony z rodzinnym rajdem „Rowerem po Zdrowie”

 

12 czerwca 2016 roku (niedziela)

 

START: godzina 1500 – Boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół w Iskrzyni

META: Boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół w Iskrzyni.

 

TRASA: ok. 9 km, przebiegająca w większości przez tereny Iskrzyni
(ul. Szkolna i „Budzyń”). Pojedziemy zarówno po drogach o nawierzchni asfaltowej jak i po drogach gruntowych - zgodnie z załączoną mapą.

 

PATRONAT: Wójt Gminy Korczyna

 

III.               Organizator

·        Gmina Korczyna

·        Zespół Szkół w Iskrzyni

·        Komenda Miejska Policji w Krośnie.

·        Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

·        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

IV. Warunki uczestnictwa

1.           Kapitanem drużyny musi być osoba pełnoletnia.

2.          Osoby w wieku  poniżej 18 lat, mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym, tylko wyłącznie jadąc na całej długości trasy rajdu pod stałą opieką osoby pełnoletniej (kapitana zespołu).

3.           Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. W rajdzie powinny uczestniczyć rodzinne zespoły (min. 2 osoby).

4.           Uczestnikiem rajdu może zostać każda osoba, która zgłosi się w dniu rajdu uczestnictwo minimum dwóch osób (w tym kapitan z rodziny) oraz swoim podpisem w dniu rajdu zaakceptuje warunki regulaminu.

5.          Kapitan drużyny (osoba pełnoletnia), potwierdza własnoręcznym podpisem na Karcie Zgłoszenia zapoznanie się z niniejszym regulaminem rajdu, warunkami uczestnictwa i obowiązkami oraz potwierdza prawdziwość podanych danych osobowych.

6.          Do rajdu nie mogą być dopuszczone osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków wpływających na zdolności motoryczne. 

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i po oraz w trakcie rajdu. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

          Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, zarządzeń służb porządkowych oraz postanowień regulaminu.

Zgadzam się na warunki uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo oraz mojego zespołu rodzinnego na karcie zgłoszenia drużyny do I rodzinnego Rajdu Rowerowego „Rowerem po zdrowie” 12 czerwca 2016 r. Odpowiadam za bezpieczeństwo wszystkich członków zespołu, a szczególnie osób niepełnoletnich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie, publikowanie zdjęć członków rodziny, a także prezentację wyników z moimi danymi osobowymi przez organizatora rajdu. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu rowerowego i potwierdzam ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia (liście rejestracyjnej).

5. Obowiązki uczestnika rajdu:

- Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

- Przed wyruszeniem kapitan drużyny wraz z członkami drużyny zobowiązani są do zapoznania się z trasą rajdu przedstawioną na mapie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych stwarzających zagrożenie i wskazuje bezpieczne miejsca postoju.

- Zalecamy korzystanie z kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.

- Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.

- Uczestnicy zobowiązują się do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

- Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Trasa będzie prowadzić przez drogi gminne i drogi polne. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu.

- Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z innych dróg, pól czy pojedynczych zabudowań.

- Podczas postoju nie należy  tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia organizatora rajdu.

- Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność

Obowiązki organizatora rajdu

1. Zaopatrzenie uczestników rajdu w koszulki, mapę z zaznaczoną trasą rajdu, kartą zadań, regulaminem rajdu – jeden komplet na drużynę,

2. Rozlosowanie wśród zgłoszonych drużyn 3 nagród głównych.

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i po oraz  trakcie  rajdu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu rajdu.

Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.

1. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.

2. Przejazd trasy odbędzie się w grupach liczących do 15 osób. Grupa cały dystans pokonuje wspólnie.

3. Dopuszczamy do udziału wszystkie rodzaje rowerów, które mogą poruszać się po drogach publicznych.

Powrót do strony - Aktualności

 
Tel./fax: (0-13) 43-155-13
Iskrzynia ul. Szkolna 4
38-422 Krościenko Wyżne


e-mail: iskrzyniasp@poczta.onet.pl
Copyright © ZS Iskrzynia 2008